K-CNS Service

จัดงานสัมนาให้คำแนะนำทั้งในเรื่อง บุคลากร เครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน หรือ การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

K-CNS ได้มีการจัดอบรมนอกสถานที่ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานในส่วนของการใช้ผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ และเครื่องมือต่างที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและ ประหยัดสูงสุด

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี Ford Thailand

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี BMW Thailand